Raport semestrial „Formăm Viitorul!”

aprilie 5, 2021

Obiectivul Proiectului

1. Dezvoltarea de servicii socio-educaționale pentru un număr de minimum 945 copii și tineri cu vârsta între 6 și 24 de ani din comunele Nicolae Bălcescu, Răcăciuni, Filipeni și Mărgineni (județul Bacău) și din municipiul Roman (județul Neamț), pe parcursul celor 30 de luni de proiect, prin derularea unui program complementar de educație, în centrele de zi ale partenerilor și în unitățile școlare din localitățile vizate.

2. Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru membrii comunităților implicate - minimum 100 de părinți/tutori legali, 5 reprezentanți ai primăriilor, 5 asistenți sociali, și 50 de alți membri ai comunităților - care vizează dezvoltarea abilităților parentale, îmbunătățirea relației părinte-copil, dar și părinte-școală-autorități și dezvoltarea spiritului comunitar.

3. Creșterea nivelului de pregătire a 100 de cadre didactice din comunele Nicolae Bălcescu, Răcăciuni, Filipeni, Mărgineni și municipiul Roman cu privire la educația incluzivă prin oferirea de programe de formare și suport, folosind atât metode formale cat și metode non-formale, punându-se accent pe metodele de educație non-formală.

Stadiul implementării activităților proiectului

In primele 6 luni de proiect s-au constituit echipele de implementare a proiectului, au avut loc intalniri separate de cunoastere ale echipelor de specialist reunite din toate cele trei organizatii partenere (asistenții sociali, psihologii și terapeuții, educatorii specializați, mediatorii sociali și lucrătorii sociali) si au fost efectuate următoarele proceduri de achiziție:

- PP, P1, P2: procedură nr. 1 achiziție produse alimentare și catering; în urma acestei proceduri, P1 a contractat serviciile de catering; niciunul din parteneri nu a primit oferte pentru achiziția de produse alimentare;

- PP, P1, P2: procedură nr. 2 de achiziție de produse alimentare; în urma derulării acestei proceduri, toți partenerii au încheiat contracte de achiziție de produse alimentare, în luna martie;

- PP, P1: au efectuat procedura de achiziție de produse birotică și papetărie; contractele de achiziție au fost semnate în luna martie;

-PP, P1: au efectuat procedura de achiziție de echipamente IT; PP a semnat contractul de achiziție.

În raport cu planificarea inițială, a existat o întârziere de 1 lună la achiziția de hrană pentru beneficiari, datorată neprezentării de oferte la procedura nr.1 de achiziție și necesității repetării procedurii. Hrana caldă a fost asigurată în lunile ianuarie și februarie în toate centrele de zi din proiect, din sursele proprii ale partenerilor. Incepând cu luna martie, hrana caldă în centre este asigurată din bugetul proiectului.

Fiecare dintre organizațiile partenere:

 • a derulat activitățile de tip after-school planificate în fiecare centru: 1) servirea mesei calde, ajutor suplimentar la teme sub supravegherea și cu sprijinul educatorilor, 2) activități sportive,  3) activități de creație, 4) activități de educație pentru sănătate, 5) activități de inițiere în utilizarea computerului, 6) activități de dezvoltare a abilităților de mentor.
 • a organizat toată logistica necesară organizării activităților enumerate și s-a asigurat că activitățile se desfășoară conform listei de activități, calendarului activităților și bugetului.
 1. Activitățile After-school:  Începând cu luna ianuarie, în centrele de zi ale celor 3 organizații partenere, copiii au primit o masă caldă, și-au făcut temele supravegheați de educatori și de voluntari și au participat la activități recreative și activități menite să le dezvolte abilități de viață independentă.
 • Dezvoltarea abilităților de viață prin sport - instrument de integrare și incluziune socială, pentru creșterea gradului de incluziune și conștientizarea diversității în cadrul grupului. 6 tipuri de activitati s-au derulat în toate centrele de zi ale organizațiilor partenere.
 • Organizarea activităților de creație în ateliere de lucru. În toate centrele de zi ale organizațiilor partenere, s-au derulat activități de creație precum: hand-made, pictură pe sticlă, dans popular, teatru, la care au participat toți copiii înscriși în programul centrelor de zi.
 • Activitati de educație pentru sănătate sexuală; aceste activitati s-au desfășurat în toate centrele de zi - cu excepția centrului de zi din Răcăciuni (P1) în lunile ianuarie și februarie.
 • Activități de inițiere în utilizarea computerului și de siguranță pe internet, cu accent pe educație media, selectarea informațiilor de pe internet, folosirea utilă a internetului și tehnologiei. În luna ianuarie, pe toată durata școlii online, în toate centrele de zi ale PP și P2 copiii au fost prezenți și pentru a participa la cursurile școlare online. Astfel, pe lângă activitățile tematice prevăzute pentru A.2.5, au fost realizate în mod intensiv activități de digitalizare pentru copiii beneficiari, în scopul asigurării participării acestora la cursurile școlare.  Activitățile tematice au fost organizate în toate centrele de zi, cu excepția centrului de zi din Răcăciuni al P1.
 • Dezvoltarea abilităților de mentorat. Au fost realizate activități de dezvoltare a abilităților de mentorat în centrele de zi ale PP.  PP a selectat 12 copii care participa la programul de mentorat.

Context

În faza de pregătire a propunerii de proiect, analiza nevoilor a arătat că digitalizarea în școlile implicate era o nevoie prioritară, atât la nivel de competențe, cât și la nivel de dotare cu echipamente; activitățile de digitalizare ale proiectului „Formăm Viitorul!” răspund unei nevoi care are acum caracter de urgență.

În contextul pandemiei, care a limitat accesul fizic al copiilor la școală și a îngreunat în mod substanțial accesul copiilor din mediile sărace la educație din cauza infrastructurii precare, comunicarea cu școlile s-a îmbunătățit peste așteptări: constatăm o mai mare deschidere și implicare din partea reprezentanților școlii, de la directori la profesori.

Parteneriatul între cele trei organizații partenere - Fundația YANA, Fundația Sfântul Ioan Calabria și Asociația Favor – se desfășoară în condițiile prevăzute în acordul de parteneriat și în contractul de finanțare. Fiecare din cei trei parteneri face toate eforturile necesare pentru implementarea activităților asumate la cele mai bune standarde de calitate. Comunicarea între parteneri este una eficientă. Există un continuu schimb de bune practici și o colaborare intensă la nivelul diverselor echipe de specialiști din cadrul celor trei organizații în scopul standardizării activităților proiectului la nivelul tuturor centrelor de zi implicate.

 „Comunitate Incluziva”

Obiectivul specific la care contribuie activitatea „Comunitate Incluziva” este de a dezvolta servicii de sprijin pentru membrii comunităților implicate – pentru minimum 200 de părinți, 5 reprezentanți ai primăriilor, 5 asistenți sociali - care vizează dezvoltarea abilităților parentale, servicii pentru îmbunătățirea relației părinte-copil, dar și părinte-școală-autorități, reducerea consumului de alcool, prevenirea violenței și dezvoltarea spiritului comunitar.

In perioada de raportare organizațiile partenere au cooperat cu autoritățile locale care interacționează cu tinerii (poliție locală, asistenți sociali etc) și cu reprezentanții companiilor.  

P2 a organizat o masă rotundă  cu ajutorul primăriei locale, la care au participat reprezentanți ai primăriei, poliției locale, preoți, profesori, asistenți sociali, consilieri locali și proprietari de mici magazine pentru a promova Campania de informare „Consecințele consumului de alcool și a altor substanțe nocive în rândul minorilor”.

100 de afișe au fost postate in comunitatile partenere, PP urmand sa organizeze mase rotunde in comunele Nicolae Bălcescu si Mărgineni.

Organizațiile partenere in proiect au următoarele atribuții:

 • să organizeze întâlnirile comune, în fiecare comunitate vizată de proiect, între poliția locală, asistenții sociali, consilierii locali și proprietarii micilor magazine.
 • să organizeze întâlnirile între poliția locală, asistenții sociali și părinți, fiecare dintre localitățile vizate de proiect.
 • să organizeze în fiecare dintre comunitățile vizate de proiect campania de conștientizare privind rolul educației incluzive în reducerea abandonului școlar.
 • să participe la întâlnirile care vor avea ca scop dezvoltarea unui plan de acțiune privind organizarea serviciilor sociale locale.
 • să organizeze, în fiecare dintre comunitățile vizate de proiect, activități comune, părinți-copii-profesori: acțiuni de ecologizare, plantări de copaci/renovarea unor zone neglijate și de interes pentru copii, în funcție de necesitățile locale.
 • Organizațiile partenere vor coordona organizarea întâlnirilor ce vor avea ca scop propunerea unui Set de recomandări pentru organizarea serviciilor sociale la nivelul comunităților implicate.

Activități de comunicare

Fiecare dintre organizațiile partenere în proiect va transmite către compania contractată pentru serviciile de comunicare informații și fotografii relevate pentru a putea fi folosite la realizarea articolelor și comunicatelor de presă.

Activitățile de comunicare ale proiectului se vor desfășura lunar, pe tot parcursul proiectului. Acestea sunt descrise detaliat în planul de comunicare. Ele se vor desfășura atât la sediul celor 3 organizații partenere (Fundația Yana-You Are Not Alone-com. N. Bălcescu, jud. Bacău, Fundația Sfântul Ioan Calabria, Răcăciuni, Asociația Favor, Filipeni), cât și la nivel național, prin distribuirea în social media a informațiilor despre proiect. Beneficiari: factori de decizie și specialiști (entități publice), factori de decizie și specialiști din ONG-uri, publicul larg.

1.Dezvoltarea elementelor de identitate vizuală a proiectului. După derularea procedurii de achiziție a serviciilor de comunicare și promovare (decembrie 2020),  și contractarea serviciilor (ianuarie 2021), au fost dezvoltate elementele de identitate vizuală a proiectului, în luna ianuarie 2021.

2. Conferința de lansare a proiectului. În data de 5.02.2021 fost organizată conferința de lansare a proiectului, online, pe platforma ZOOM; la aceasta au participat cca. 35 de persoane: reprezentanți ai OP, ai autorităților locale, ai școlilor partenere, preoți, membri ai consiliilor directoare ale organizațiilor partenere, membrii echipei de coordonare a proiectului. Au fost prezentate obiectivele proiectului, rezultatele dorite, grupurile țintă, principalele activități care vor fi realizate în proiect, precum și informații relevante despre granturile SEE și Norvegiene.

3. Promovare activităților din 7 centre din proiect: în luna februarie au fost publicate pe site-ul proiectului și distribuite pe site-urile partenerilor de proiect și pe paginile de Facebook și Instagram ale proiectului și ale PP, precum și pe site-urile și paginile da Facebook ale partenerilor informații legate de activitățile proiectului în centrele de zi implicate.

4. Promovare în social media: se va face prin intermediul site-urilor web paginile de Facebook și Instagram ale P.P. și ale organizațiilor partenere: în luna februarie au fost publicate pe site-ul proiectului și distribuite pe site-urile partenerilor de proiect și pe paginile de Facebook și Instagram ale proiectului și ale PP, precum și pe site-urile și paginile da Facebook ale partenerilor informații legate de activitățile proiectului.

5. Realizarea website-ului dedicat proiectului și actualizarea acestuia cu articole despre activitățile proiectului.  

6. Realizarea și transmiterea comunicatelor de presă.

 Cu ocazia conferinței de lansare a proiectului, a fost publicat un comunicat de presă pe site-urile a două publicații de știri și pe paginile web, de Facebook și Instagram ale partenerilor de proiect, de unde au fost redistribuite.